Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden RUBIX

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Rechtsverhoudingen tussen RUBIX, gevestigd te Den Haag, en de tot haar concern behorende vennootschappen, tezamen en afzonderlijk genaamd "BG", enerzijds en "afnemer" anderzijds. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden tussen BG en afnemer altijd voorrang hebben boven en de toepasselijkheid uitsluiten van eventueel door afnemer gehanteerde voorwaarden en/of bedingen, van welke aard dan ook, zelfs indien ook in die voorwaarden en/of bedingen voorrang is bedongen, hetgeen alsdan niet door BG wordt aanvaard. Indien en voor zover echter op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in ieder geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.


Download hier de de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Biesheuvel Groep B.V. in PDF

Download hier de Algemene leveringsvoorwaarden Metaalunie jan 2014 t.b.v. Peters Groep